Copyright Holders (Giữ bản quyền)

Theo mục DMCA, trang iGameHot.net không lưu trữ tài liệu (ứng dụng, phần mềm, trò chơi), bản quyền và các quyền liên quan (bao gồm cả quyền phân phối) thuộc về cá nhân hoặc tổ chức khác. Nếu tài liệu đã được đăng trên trang web, chủ sở hữu quyền có quyền khiếu nại lên ban quản trị để giải quyết vấn đề này.

Có một số tùy chọn để giải quyết vấn đề:

1. Thay thế các liên kết ứng dụng hiện có vào ứng dụng, được cung cấp bản quyền. Đồng thời, nó phải là bản sao rút gọn của đơn đăng ký hoàn chỉnh hoặc đơn đăng ký hoàn chỉnh nhưng có quảng cáo.
2. Liên kết đến ứng dụng được thay thế bằng tham chiếu đến Google Play, Amazon Appstore hoặc trang web chính thức của ứng dụng.
3. Để xóa tất cả các tham chiếu đến trang ứng dụng. Để làm điều này, chủ sở hữu quyền sẽ phải xác nhận quyền của họ đối với ứng dụng được lưu trữ trên trang web iGameHot.net.

Có một số cách dưới đây:

1. Viết địa chỉ quản trị bằng E-mail, được liệt kê trên trang web chính thức của ứng dụng hoặc công ty tham gia vào sản xuất ứng dụng.
2. Viết thư cho ban quản trị của trang web E-mail, được chỉ định trong ứng dụng.
3. Gửi tài liệu đã quét quản trị trang web, trong đó xác nhận sự tồn tại của bản quyền trong ứng dụng.
4. Trang web chính thức của ứng dụng hoặc công ty tham gia sản xuất ứng dụng, bạn phải tạo tệp .txt với tên iGameHot.net, sau đó chuyển tham chiếu đến tệp đó từ trang web. Để liên hệ với Ban quản trị của trang web, vui lòng viết thư tới địa chỉ của chúng tôi disclaimer@igamehot.net.

Ban quản trị trang web này sẽ trả lời trong vòng 24 giờ.